Sri Aditya Kavacham – श्री आदित्य कवचम्

Sri Aditya Kavacham – श्री आदित्य कवचम् अस्य श्री आदित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य अगस्त्यो भगवानृषिः अनुष्टुप्छन्दः आदित्यो देवता श्रीं बीजं णीं शक्तिः सूं कीलकं मम आदित्यप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः । ध्यानम् – जपाकुसुमसङ्काशं द्विभुजं पद्महस्तकम् सिन्दूराम्बरमाल्यं च रक्तगन्धानुलेपनम् । माणिक्यरत्नखचित-सर्वाभरणभूषितम् सप्ताश्वरथवाहं तु मेरुं चैव … Read more

Sri Narayana Kavacham – श्री नारायण कवचम्

Sri Narayana Kavacham – श्री नारायण कवचम् राजोवाच । येन गुप्तः सहस्राक्षः सवाहानरिसैनिकान् । क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्यं बुभुजे श्रियम् ॥ १ ॥ भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् । यथाऽऽततायिनः शत्रून् येन गुप्तोऽजयन्मृधे ॥ २ ॥ येन गुप्तः सहस्राक्षः सवाहानरिसैनिकान् । क्रीडन्निव विनिर्जित्य … Read more

Sri Venkateshwara Vajra Kavacha Stotram – श्री वेङ्कटेश्वर वज्रकवच स्तोत्रम्

Sri Venkateshwara Vajra Kavacha Stotram – श्री वेङ्कटेश्वर वज्रकवच स्तोत्रम् मार्कण्डेय उवाच – नारायणं परब्रह्म सर्वकारणकारणम् । प्रपद्ये वेङ्कटेशाख्यं तदेव कवचं मम ॥ १ ॥ सहस्रशीर्षा पुरुषो वेङ्कटेशश्शिरोऽवतु । प्राणेशः प्राणनिलयः प्राणान् रक्षतु मे हरिः ॥ २ ॥ आकाशराट्सुतानाथ आत्मानं … Read more