श्रीशिवस्तोत्रं ( हिमालयकृत ब्रह्मवैवर्ते )

हिमालय उवाच ।

 त्वं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च त्वं विष्णुः परिपालकः ।

त्वं शिवः शिवदोऽनन्तः सर्वसंहारकः ॥ १॥

 त्वमीश्वरो गुणातीतो ज्योतीरूपः सनातनः ।

प्रकृतः प्रकृतीशश्च प्राकृतः प्रकृतेः परः ॥ २॥

 नानारूपविधाता त्वं भक्तानां ध्यानहेतवे ।

येषु रूपेषु यत्प्रीतिस्तत्तद्रूपं बिभर्षि च ॥ ३॥

 सूर्यस्त्वं सृष्टिजनक आधारः सर्वतेजसाम् ।

[quads id = “3”]

सोमस्त्वं सस्यपाता च सततं शीतरश्मिना ॥ ४॥

 वायुस्त्वं वरुणस्त्वं च विद्वांश्च विदुषां गुरुः ।

मृत्युञ्जयो मृत्युमृत्युः कालकालो यमान्तकः ॥ ५॥

 वेदस्त्वं वेदकर्ता च वेदवेदाङ्गपारगः ।

विदुषां जनकस्त्वं च विद्वांश्च विदुषां गुरुः    ॥ ६॥

 मन्त्रस्त्वं हि जपस्त्वं हि तपस्त्वं तत्फलप्रदः ।

वाक् त्वं रागाधिदेवी त्वं तत्कर्ता तद्गुरुः  स्वयम्    ॥ ७॥

[quads id = “2”]

 अहो सरस्वतीबीजं कस्त्वा स्तोतुमिहेश्वरः ।

इत्येवमुक्त्वा शैलेन्द्रस्तस्थौ धृत्वा पदाम्बुजम्     ॥ ८॥

 तत्रोवास तमाबोध्य चावरुह्य वृषाच्छिवः ।

स्तोत्रमेतन्महापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः ॥ ९॥

 मुच्यते सर्वपापेभ्यो भयेभ्यश्च भवार्णवे ।

अपुत्रो लभते पुत्रं मासमेकं पठेद्यदि ॥ १०॥

 भार्याहीनो लभेद्भार्यां सुशीलां सुमनोहराम् ।

चिरकालगतं वस्तु लभते सहसा ध्रुवम् ॥ ११॥

 राज्यभ्रष्टो लभेद्राज्यं शङ्करस्य प्रसादतः ।

कारागारे श्मशाने च शत्रुग्रस्तेऽतिसङ्कटे ॥ १२॥

 गभीरेऽतिजलाकीर्णे भग्नपोते विषादने ।

रणमध्ये महाभीते हिंस्रजन्तुसमन्विते ॥ १३॥

 सर्वतो मुच्यते स्तुत्वा शङ्करस्य प्रसादतः ॥ १४॥

 इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे हिमालयकृतं शिवस्तोत्रम् ॥

Lyricsbug

Lyricsbug.in is platform for Devotional music lovers where you can get Latest Krishna Bhajan, Shiv Bhajan, Hanuman Bhajan, Aarti & Chalisa lyrics with Many More Hindu God & Goddess Bhajans in vast range .

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *