जम्बुनाताष्टकम्
     श्री श्रीधरवेङ्कटेशार्येण विरचितम्

कश्चन जगतां हेतुः कपर्दकन्दलितकुमुदजीवातुः

जयति ज्ञानमहीन्दुर्जन्ममृतिक्लान्तिहरदयाबिन्दुः १॥

 

श्रितभृतिभद्धपताकः कलितोत्पलवननवमदोद्रेकः

अखिलाण्डमातुरेकः सुखयत्वस्मांस्तपःपरीपाकः २॥

 

कश्चन कारुण्यझरः कमलाकुचकलशकषणनिशितशरः

श्रीमान् दमितत्रिपुरः श्रितजम्भूपरिसरश्चकास्तु पुरः ३॥

 

शमितस्मरदवविसरश्शक्राद्याशास्यसेवनावसरः

करिवनघनभाग्यभरो गिरतु मलं मम मनस्सरश्शफरः ४॥

 

गृहिणीकृतवैकुण्ठं गेहितजम्भूमहीरुडुपकण्ठम्

दिव्यं किमप्यकुण्ठं तेजः स्तादस्मदवनसोत्कण्ठम् ५॥

 

कृतशमनदर्पहरणं कृतकेतरफणितिचारिरथचरणम्

शक्रादिश्रितचरणं शरणं जम्भूद्रुमान्तिकाभरणम् ६॥

 

करुणारसवारिधये करवाणि नमः प्रणम्रसुरविधये

जगदानन्दधुनिधये जम्भूतरुमूलनिलयसन्निधये ७॥

 

कश्चन शशिचूढालं कण्ठेकालं दयौघमुत्कूलम्

श्रितजम्भूतरुमूलं शिक्षितकालं भजे जगन्मूलम् ८॥

   जम्भुनाथाष्टकं सम्पूर्णम्
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *