श्रीशिवाष्टोत्तर शतनामस्तोत्रम्
शिवो महेश्वरश्शम्भुः पिनाकी शशिशेखरः

वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दी नीललोहितः १॥

 

शङ्करश्शूलपाणिश्च खट्वाङ्गी विष्णुवल्लभः

शिपिविष्टोऽम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः २॥

 

भवश्शर्वस्त्रिलोकेशश्शितिकण्ठश्शिवप्रियः

उग्रः कपाली कामारी अन्धकासुरसूदनः ३॥

 

गङ्गाधरो ललाटाक्षः कालकालः कृपानिधिः

भीमः परशुहस्तश्च मृगपाणिर्जटाधरः ४॥

 

कैलासवासी कवची कठोरस्त्रिपुरान्तकः

वृषाङ्को वृषभारूढो भस्मोद्धूलितविग्रहः ५॥

 

सामप्रियस्स्वरमयस्त्रयीमूर्तिरनीश्वरः

सर्वज्ञः परमात्मा सोमसूर्याग्निलोचनः ६॥

 

हविर्यज्ञमयस्सोमः पञ्चवक्त्रस्सदाशिवः

विश्वेश्वरो वीरभद्रो गणनाथः प्रजापतिः ७॥

 

हिरण्यरेतः दुर्धर्षः गिरीशो गिरिशोनघः

भुजङ्गभूषणो भर्गो गिरिधन्वा गिरिप्रियः ८॥

 

कृत्तिवासः पुरातनर्भगवान् प्रमथाधिपः

मृत्युञ्जयस्सूक्ष्मतनुर्जगद्व्यापी जगद्गुरुः ९॥

 

व्योमकेशो महासेनजनकश्चारुविक्रमः

रुद्रो भूतपतिः स्थाणुरहिर्भुध्नो दिगम्बरः १०॥

 

अष्टमूर्तिरनेकात्मा सात्त्विकश्शुद्धविग्रहः

शाश्वतः खण्डपरशुरजः पाशविमोचकः ११॥

 

मृडः पशुपतिर्देवो महादेवोऽव्ययो हरिः

भगनेत्रभिदव्यक्तो दक्षाध्वरहरो हरः १२॥

 

पूषदन्तभिदव्यग्रो सहस्राक्षस्सहस्रपात्

अपवर्गप्रदोऽनन्तस्तारकः परमेश्वरः १३॥

 

॥ इति श्री शिवाष्टोत्तरशतनामस्त्रोत्रम् समाप्तम्
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *